close
menu
Get a Quote for Your Special Projects.
Price Range
Product Type
Brand
Power (Watts)
Number of Cells
Open Circuit Voltage (Voc)
Max. Voltage (Vmp)
Max. Current (Imp)
Module Dimensions
Weight
Flexible Solar Panels
2 Product
What is Solar Panel, How Does It Produce Electricity, What Is The Most Efficient Type?
You can find detailed information and technical details about Solar Panels on this site.
Formation of solar panels...
With the development in the industry, the increasing need for electrical energy, expensive electricity consumption costs and the existing fossil (coal, natural gas, etc.) fuel reserves
The rapid decline of the economy has accelerated the search and use of new energy sources. Solar energy, among the renewable energy sources, is the most
It is one of the types of energy studied. Renewable energy source means an inexhaustible source of energy that is ready to be used again the next day. Wind power,
Energy types such as bio thermal energy and solar energy are renewable energies. In developed countries, it is necessary to use solar energy for a long time to obtain electrical energy.
Although it has been used for years, the fact that this subject has gained importance in our country in recent years is a very pleasing one for our sun-rich country, albeit late.
is development.

Why Is Energy Production With Solar Panel Attractive?
Electricity generation with solar panels is an unlimited and natural resource. The types of solar panels and their efficiency are increasing every year. Solar Panel prices are decreasing with developing technology.

It is attractive for the reasons listed below. These reasons, together with the falling production costs,
will spread rapidly. Solar panels,


1. Solar Panel It uses solar energy, which is an unlimited and free energy source.

2. In the case of using a solar panel, it does not have moving, wearing parts except the solar orbit trackers.

3. Solar Panel It has a long service life.

4. Solar Panel is Eco-friendly; Since it does not emit CO2, it does not have a negative effect on the ecological balance of the earth.

5. Solar Panel Does not require regular and continuous maintenance.

6. When the Solar Panel is connected in series/parallel, the output powers are scalable.

7. Solar Panel Cable installation cost is very low as it will be installed in the place where electrical energy will be consumed.

8. The Solar Panel does not need an operator for its operation, so the operating cost is almost zero.

9. Solar Panel The probability of being affected by natural disasters is lower than other energy producing sources.

Despite all these advantages, the fact that production costs are still high has prevented solar panels from finding widespread use until today.
It is inevitable that panel prices will decrease with the increase in usage. The increase in demand is only possible if the state encourages the use and solar panels.
It is possible by purchasing the produced energy at an affordable price.


What is Photovoltaic, which is briefly defined as PV in the energy sector?
The discovery of PV Technology Photovoltaic (Photovoltaic) dates back to 1839. However, the first practical work could be done in the 1950s.
The first use of photovoltaic modules was provided for satellites. Conventional batteries, fuel cells and nuclear energy
Since it was not suitable, the stored energy started to be used after a short time. As technology and conditions evolve, high-efficiency silicon
solar cells were discovered, and in this direction, photovoltaic energy began to spread.

What is PV?

To define PV, Photovoltaic, solar cells are directly converted to DC electrical energy when sunlight (photons) reach them.
semiconductor materials such as Silicon, Gallium, Arsenide, Cadmium Telluride or Copper Indium Diselenide during this process.
can be described as a containing system.

The main types of solar panels are;
Monocrystalline solar panel (Monocrystalline Silicon Solar Module)
Polycrystalline solar panel (Polycrystalline Silicon Solar Module)
thin film solar panel (Thin Film Solar Module)
flexible solar panel
transparent solar panel

- Monocrystalline Solar Panel: The Most Efficient Solar Panel Type;

Among the solar energy panel types, the most efficient solar panel is monocrystalline. This type of solar panel produces big energy in a small space. However ,
The price of monocrystalline energy panels is more expensive than other solar panels.

The efficiency of monocrystalline solar cells is approximately 24%. This rate is much higher than other solar energy panels in the market.
But the unit price per watt can also find almost twice as much as other energy panels.

The usage and electricity production life of these solar panels is longer.

In addition, monocrystalline solar panels can operate more efficiently in hot climates.

Finally, if these solar cells are more or less shaded, the entire solar panel can be adversely affected.

Click for detailed information about Monocrystalline Solar Panels


- Polycrystalline Solar Panel: The Cheapest Solar Panel Type;

Polycrystalline solar panel, we can say a complete market financial. It is balanced in terms of both efficiency and unit cost, and it is the cheapest solar panel.
Many solar power plants are built with polycrystalline solar panels.

Almost more than 68% of the market uses polycrystalline solar cells. In addition, it cannot be said that it is very much affected by temperature changes in the air.
(according to monocrystalline).

The efficiency rates of these solar cells are around 15%.

Polycrystalline solar panel takes up more space and produces less energy.

Thin-film solar panel has the smallest share in the solar power generation market. Thin film solar cells are not preferred.
The biggest reason why this type of solar panel is not preferred is its low efficiency.

These thin-film solar cells take up a lot of space. But despite taking up so much space, it has a very bad performance in terms of space-efficiency relationship.
has.

The approximate efficiency of this type of solar panel is around 7%. This is really low efficiency.

However, these solar panels have a very common appearance. We can say that it is preferred for more design.

In addition, it is not overly affected by extreme temperature changes and shading.

- Flexible Solar Panel: Flexible, Efficient and Long-lasting;

Flexible solar panel is a solar panel with a lot of usage possibilities. These solar cells are really very flexible. And flexible solar cells do not break, they are very durable.

The structure of this type of solar cells can be either monocrystalline or polycrystalline. In this case, it also diversifies the efficiencies of these energy panels.

Flexible solar panel, very light. Because these panels do not have aluminum frame and tempered glass. Buddha makes them much lighter.

It is also very ideal for dome style pitched roofs. The roof does not have to be flat.

As usage areas, whatever comes to your mind can be preferred. For example, bus stops, sloping factory roofs, sloping parking canopies, etc…

Click for detailed information about Flexible Solar Panels


- Transparent Solar Panel: It is a Groundbreaking Type of Solar Panel;


The transparent solar panel is 40-50 times more efficient than the solar panels on the market.
Güneş Panelleri ile ilgili ayrıntılı bilgi ve teknik detayları bu sitemizde bulabilirsiniz
Güneş panellerinin oluşumu...
Sanayideki gelişmeyle birlikte artan elektrik enerji ihtiyacı, pahalılaşan elektrik tüketim bedelleri ve mevcut fosil (kömür, doğal gaz vb.) yakıt rezervlerinin
süratle azalması yeni enerji kaynaklarının arayışını ve kullanımını hızlandırmıştır. Güneş enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları içinde, üzerinde en çok
araştırma yapılan enerji türlerinden biridir. Yenilenebilir enerji kaynağı, tükenmeyen, ertesi gün tekrar kullanıma hazır enerji kaynağı demektir. Rüzgar enerjisi,
bio termal enerji, güneş enerjisi gibi enerji türleri yenilenebilir enerjilerdir. Gelişmiş ülkelerde elektrik enerjisi elde etmek için güneş enerjisinin uzun
yıllardır kullanılmasına rağmen, bu konunun ülkemizde son yıllarda önem kazanmaya başlaması güneş zengini olan ülkemiz için, geç de olsa oldukça sevindirici bir
gelişmedir.

Güneş Paneli ile Enerji Üretimi Neden Cazip ?
Güneş paneli ile elektrik enerjisi üretimi sınırsız ve doğal bir kaynaktır. Güneş paneli çeşitleri ve verimleri her yıl artmaktadır. Güneş Paneli fiyatları gelişen teknoloji ile düşmektedir.

Aşağıda sıralanan nedenlerden dolayı caziptir. Bu nedenler, düşen üretim maliyetleriyle birlikte, güneş panellerinin
hızla yaygınlaşmasına neden olacaktır. Güneş panelleri,

1. Güneş Paneli Sınırsız ve bedava enerji kaynağı olan güneş enerjisini kullanır.

2. Güneş Paneli Kullanılması durumunda güneş yörüngesi izleyicileri dışında hareketli, aşınan parçalara sahip değildir.

3. Güneş Paneli Uzun kullanım ömrüne sahiptir.

4. Güneş Paneli Çevre dostudur; CO2 yaymadığı için yerkürenin ekolojik dengesine olumsuz etkisi yoktur.

5. Güneş Paneli Düzenli ve sürekli bakım gerektirmez.

6. Güneş Paneli Seri/paralel bağlandığında çıkış güçleri ölçeklenebilir.

7. Güneş Paneli Elektrik enerjisinin tüketileceği yere kurulacağı için kablo tesisat maliyeti çok düşüktür.

8. Güneş Paneli Çalışması için bir operatöre ihtiyaç duymaz, dolayısıyla işletme maliyeti neredeyse sıfırdır.

9. Güneş Paneli Doğal afetlerden etkilenme olasılığı diğer enerji üreten kaynaklara göre daha düşüktür.

Tüm bu avantajlarına karşın üretim maliyetlerinin hala yüksek oluşu güneş panellerinin bugüne kadar yaygın kullanım alanı bulmasını engellemiştir.
Kullanımın artması ile panel fiyatlarının düşmesi kaçınılmazdır. Talebin artması ise ancak devletin kullanımı teşvik etmesi ve güneş panelleri ile
üretilen enerjiyi uygun fiyattan satın alması ile mümkündür.


Enerji sektöründe Kısaca PV olarak tanımlanan Photovoltaic Nedir?
PV Teknolojisi Photovoltaic (Fotovoltaik) keşfi 1839 yılına dayanmaktadır. Ancak ilk pratik çalışma 1950’li yıllarda yapılabilmiştir.
Fotovoltaik modüllerin ilk kullanımı uydular için sağlanmıştır. Alışageldik piller, yakıt hücreleri ve nükleer enerji dönemin şartlarına
uygun olmadığından kısa bir zaman sonra depolanan enerji kullanılmaya başlanmıştır. Teknoloji ve şartlar geliştikçe yüksek verimli silikon
güneş pilleri keşfedilmiş, bu doğrutu da fotovoltaik enerji yaygınlaşmaya başlamıştır.

PV Nedir?

PV yani Fotovoltaik tanımlamak gerekirse güneş hücreleri, üzerine güneş ışıkları(fotonlar) ulaştığı zaman direkt DC elektrik enerjisine
çeviren ve bu işlem esnasında Silikon, Galyum, Arsenit, Kadmiyum Tellurid ya da Bakır İndiyum Diselenid gibi yarı iletken malzemeleri
ihtiva eden sistem olarak nitelendirilebilir. .

Güneş paneli çeşitleri başlıca şunlardır ;
Monokristal güneş paneli (Monocrystalline Silicon Solar Module)
Polikristal güneş paneli (Polycrystalline Silicon Solar Module)
ince film güneş paneli (Thin Film Solar Module)
esnek güneş paneli
saydam güneş paneli

- Monokristal Güneş Paneli : En Verimli Solar Panel Türüdür;

Güneş enerji paneli çeşitleri arasındaki en verimli güneş paneli monokristal”˜dir. Bu güneş paneli türü , küçük alanda büyük enerji üretir. Ancak ,
monokristal enerji panellerinin fiyatı diğer güneş panellerine göre daha pahalıdır.

Monokristal güneş hücrelerinin verimlilikleri yaklaşık %24 oranındadır. Bu oran piyasada bulunan diğer güneş enerji panellerine göre çok fazladır.
Ama watt başına birim fiyatı da aynı şekilde diğer enerji panellerine göre neredeyse 2 katını bulabilmektedir.

Bu güneş panellerinin kullanım ve elektrik üretim ömrü daha uzundur.

Ek olarak, monokristal solar paneller sıcak iklimlerde daha verimli çalışabilmektedir.

Son olarak, bu güneş pilleri az veya çok gölgelenme durumunda , güneş panelinin tamamı olumsuz etkilenebiliyor.

Monokristal Güneş Panelleri Hakkında Ayrıntılı bilgi için tıklayın


- Polykristal Güneş Paneli : En Ucuz Güneş Paneli Türüdür ;

Polikristal güneş paneli, tam bir piyasa malı diyebiliriz. Gerek verimi, gerekse birim maliyeti açısından dengelidir ve fiyatı en ucuz güneş panelidir.
Birçok güneş enerji santrali, polikristal güneş panelleri ile yapılmaktadır.

Piyasanın neredeyse %68 den fazlası polikristal güneş pilleri kullanmaktadır. Ayrıca havadaki ısı değişimlerinden çok fazla etkilendiğide söylenemez
(monokristale göre).

Bu güneş pillerinin verimlilik oranları yaklaşık %15 civarındadır.

Polikristal solar panel, daha çok alan kaplar, daha az enerji üretir.

Polykristal Güneş Panelleri Hakkında Ayrıntılı bilgi için tıklayın


- İnce Film Güneş Paneli : En Hafif ve En Kolay Montaj İmkanına Sahip Paneldir ;

İnce film güneş paneli, güneş enerjisinden elektrik üretimi piyasasında en küçük oranda paya sahiptir. İnce film güneş pilleri pek tercih edilmez.
Bu solar panel türünün tercih edilmemesinin en büyük sebebi ise verimleri az olmasıdır.

Bu ince film güneş pilleri, çok fazla yer kaplamaktadır. Ama bu kadar alan kaplamasına rağmen , alan-verim ilişkisi açısından çok kötü bir performansa
sahiptir.

Bu solar panel çeşidinin yaklaşık verimliliği %7 civarındadır. Bu gerçekten düşük bir verimlilik.

Ancak bu solar paneller çok şık bir görüntüye sahiptir. Daha çok tasarım için tercih sebebidir diyebiliriz.

Ayrıca , aşırı ısı değişimlerinden ve gölgelenme gibi durumlardan çok aşırı etkilenmez.

- Esnek Güneş Paneli : Esnek, Verimli ve Uzun Ömürlüdür ;

Esnek güneş paneli , çok fazla kullanım imkanına sahip bir solar panel dir. Bu güneş pilleri gerçekten çok esnektir. Ve esnek güneş pilleri kırılmaz, çok dayanıklıdır.

Bu tip güneş pillerinin yapısı hem monokristal hemde polikristal olabilmektedir. Bu durumda , bu enerji panellerinin verimliliklerini de çeşitlendirmektedir.

Esnek güneş paneli, çok hafiftir. Çünkü , bu panellerin alüminyum çerçevesi ve temperli camları yoktur. Buda , onları çok daha hafif yapmaktadır.

Ayrıca ,kubbe tarzı eğimli çatılar için çok idealdir. Çatının düz olması gerekmemektedir.

Kullanım alanları olarak, aklınıza neresi geliyorsa tercih edilebilir. Örneğin, otobüs durakları, eğimli fabrika çatıları, eğimli otopark gölgelikleri, v.b…

Esnek Güneş Panelleri Hakkında Ayrıntılı bilgi için tıklayın


- Saydam Güneş Paneli : Çığır Açacak Bir Solar Panel Çeşidi dir ;


Saydam güneş paneli, piyasadaki güneş panellerine nazaran 40-50 kat daha fazla verimlidir.
tune
SAFE SITE
SOLARTEK MÜHENDİSLİK YENİLENEBİLİR ENERJİ LED AYDINLATMA ve TİC. LTD. ŞTİ.
+90 232 469 4256
©2024 All rights reserved.
CALL NOW
expand_less
assured_workload
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır.
Buradan "Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme" metnini okuyabilirsiniz.
Tamam